İSLAM’IN İLK ORDUSU: ASHÂB-I BEDİR

Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa’nın (sav.), Ashâb-ı Kirâm’ı ile beraber müşriklere karşı yaptıkları ilk harp ve ilk zafer, Bedir gazâsıdır. Bu gazâda Müslümanlar kendilerinden üç misli fazla olan müşriklere karşı tam bir zafer kazandılar. Bu büyük gazada hazır bulunan mübârek zâtlara Ashâb-ı Bedir denilir.
Bedir, Medîne-i Münevvere’ye takriben 150 km. mesafede bir köydür.
Ashâb-ı Bedir, Aşere-i Mübeşşere’den sonra Ashâb’ın en üstünleri olup fazilette onlardan sonra Ashâb-ı Uhud, sonra Hudeybiye’deki Bey‘atü’r-rıdvânda bulunan sahâbeler, sonra diğer Ashâb-ı Kirâm gelir.
Ashâb-ı Bedir’in faziletlerine nihâyet yoktur. Resûlullâh Efendimiz (sav.) onları cennetle müjdelemiştir. Kurân-ı Kerîm, melâike-i kirâmın Ashâb-ı Bedir ile birlikte harbettiklerini bildirmektedir.
Ca‘fer bin Abdullâh (ra.) dedi ki: “Pederim bana Ashâb-ı Kirâm’ın tamamını sevmemi emretti ve buyurdu ki:
‘Ey oğul, Ashâb-ı Bedir’in ismi anıldığı zaman edilen duâyı Allâhü Teâlâ kabul buyurur.”
Ashâb-ı Bedir, en sahih rivâyete göre 313 kişidir. 83’ü Muhâcirlerden, kalanı Ensâr’dandır. Ensâr’ın 60’ı Evs, 170’i de Hazrec kabilesindendi. Bedir şehîdleri 14 zâttır:
Altısı Muhâcirlerdendir: Ubeyde bin Hâris bin Abdülmuttalib, Umeyr bin Ebî Vakkâs, Züşşimâleyn Umeyr bin Abdiamr, Âkıl bin Bükeyr, Hazret-i Ömer’in azadlısı Mihca‘ ve Safvân bin Vehb hazretleridir. Radıyallâhü anhüm.
Sekizi de Ensâr-ı Kiram’dan olup bunlardan ikisi: Sa‘d bin Hayseme ve Mübeşşir bin Abdülmünzir Evs kabilesindendir. Altısı da Hazrec kabilesindendir: Umeyr bin Humâm, Yezîd bin Hâris, Râfi‘ bin Muallâ, Hârise bin Sürâka, Avf bin Hâris ve birâderi Muavviz bin Hâris hazretleridir. Rıdvânullâh aleyhim ecmaîn.

selam ve dua ile..